Požadavky ke zkouškám – techniky (9. kup – IV. dan)

     Tul  Matsogi  Wirok  Tukgi  Teorie
9. kup
(2-3 měsíce)
saju jirugi
saju makgi
       
8. kup
(3 měsíce)
saju makgi
Chon-ji
Sambo matsogi
(samostatně)
     
7. kup
(3 měsíce)
Chon-ji
Dan-gun
Sambo matsogi
A: gunnun so kaunde ap jirugi
B: gunnun so anpalmok kaunde yop makgi

A: gunnun so nopunde ap jirugi
B: gunnun so palmok chookyo makgi
     
6. kup
(4 měsíce)
Dan-gun
Do-san

Sambo matsogi
A: najunde apcha busigi
(gunnun junbi sogi)
B: gunnun so palmok najunde makgi

A: niunsa so sonkal yop taerigi
B: niunsa so sonkal daebi makgi

A: gunnun so nopunde ap jirugi
B: gunnun so bakat palmok nopunde yop makgi

ilbo matsogi
- ap jirugi
- sonkal yop taerigi
- dung joomuk yop taerigi
- apcha busigi

     
5. kup
(4 měsíce)
Do-san
Won-hyo

Sambo matsogi
(oboustraně)

ilbo matsogi
- yopcha jirugi
- dollyo chagi
- yop dollyo chagi

     
4. kup
(4 měsíce)
Won-hyo
Yul-gok

ilbo matsogi
- naeryo chagi
- bandae dollyo chagi
- dolmyo chagi

ilbo matsogi

- apcha busigi (ap chumock)    
3. kup
(4 měsíce)
Yul-gok
Joon-gun
ilbo matsogi
ban jayu matsogi
- sonkal yop taerigi
- yopcha jirugi (balkal)
   
2. kup
(5 měsíců)
Joon-gun
Toi-gye

ilbo matsogi
(bez domluvy)

ban jayu matsogi

- ap joomuk jirugi (muži)
- sonkal yop taerigi (ženy)
- dollyo chagi
- dolmyo chagi (180°)
   
1. kup
(5 měsíců)
Toi-gye
Hwa-rang
ban jayu matsogi
jayu matsogi
- dung joomuk yop taerigi (muži)
- sonkal yop taerigi (ženy)
- bandae dollyo chagi
- twimyo yopcha jirugi
   
1. dan
(6 měsíců)
Hwa-rang
Choong-moo
jayu matsogi
hosin sul
ap joomuk jirugi (pouze muži)
- sonkal yop taerigi
- yopcha jirugi
- dollyo chagi 
- bandae dollyo chagi (muži)
- dolmyo yop chagi 180° (ženy)
- twimyo nopichagi
- twimyo dollyo chagi

-twimyo yop chagi
-twimyo nomo yop chagi
 
2. dan
(1.5 roku)
Kwan-gae
Po-eun
Ge-baek
jayu matsogi
dando matsogi
hosin sul
- ap joomuk jirugi (pouze muži)
- sonkal yop taerigi
- yopcha jirugi
- dollyo chagi (ženy dolmyo yop chagi)
- bandae dollyo chagi (muži)
- dolmyo yop chagi 180° (ženy)
- twimyo nopichagi
- twimyo dollyo chagi
- twimyo yop chagi
- twimyo nomo yop chagi
- Ústní zkouška
3. dan
(2 roky)
Eui-am
Choong-jang
Juche
jayu matsogi
dando matsogi
hosin sul
- ap joomuk jirugi (pouze muži)
- sonkal dung ap taerigi (pouze muži)
- sonkal anuro taerigi
- yopcha jirugi
- dollyo chagi
- bandae dollyo chagi (muži)
- dolmyo yop chagi 180° (ženy)
- twimyo nopichagi
- twimyo dollyo chagi
- twio dolmio chagi
- twio nomo chagi
- Ústní zkouška
4. dan
(3 roky)
Sam-il
Yoo-sin
Choi-yong
jayu matsogi
dando matsogi
hosin sul
- sonkal dung ap taerigi (pouze muži)
- twio domyo chagi (180°)
- bandae dollyo chagi
- twimyo bituro chagi
- twimyo badae dollyo chagi
- twio dollyo chagi
- Ústní zkouška
- Esej

 

Publikováno  March 22nd, 2015